Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace   IČ: 40526666

Na Chmelnicích 617/6 , PSČ 323 00 Plzeň               Partyzánská 759/55, PSČ 312 05 Plzeň

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ( dále jen ZDVOP) je součástí Dětského centra Plzeň, příspěvkové organizace od srpna 2006 ; zřizovatelem je Statutární město Plzeň.

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu § 48 zákona č.359/1999 Sb.,dle § 42 , zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, bylo uděleno rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje pod č.j. : SV/1289/13 ze dne 6.4.2013.

Zařízení poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy; ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku; dětem tělesně či duševně týraným či zneužívaným; dětem u nichž jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva. Zařízení má nepřetržitý provoz , poskytuje péči dětem od narození zpravidla do předškolního věku.

Šneček na Chmelnicích má kapacitu 4 lůžka , Šneček Partyzánská rovněž 4 lůžka ; ložničky a herny pro děti jsou vybaveny tak, aby prostředí co nevíce připomínalo rodinné zázemí.

O děti přímo pečuje zdravotnický i nezdravotnický personál. Dále je činnost zajištěna sociální pracovnicí, psycholožkou, speciální pedagožkou. Zdravotní péči včetně rehabilitace zajišťují odborníci z dětského centra ( dětské lékařky, fyzioterapeutky). Stravování a další provoz zabezpečuje pomocný a technický personál.

Děti jsou přijímány na základě žádosti zákonného zástupce (písemná dohoda), rozhodnutí soudu, žádosti obecního úřadu s rozšířenou působností.

Zařízení prověřuje ve spolupráci s příslušnými OSPOD, zda trvají důvody, pro které bylo dítě přijato. Ve spolupráci s nimi a dalšími institucemi dbá na to, aby pobyt dítěte byl co nejkratší. Rodičům je umožněn pravidelný osobní kontakt s dítětem, kt.se řídí návštěvním řádem či individuálním plánem.

Zařízení zabezpečuje přímé zaopatření ( ubytování, stravování, ošacení), poskytuje individuální péči ošetřovatelskou, výchovnou, léčebně preventivní, psychologickou a sociální. Dále poskytuje poradenství rodičům i jiným osobám zodpovědným za výchovu. Spolupracuje s rodinou, zajišťuje terapii, nácvik rodičovských a jiných dovedností v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Pracuje s celou rodinou formou doprovázení a poradenství.

Sociálně-právní ochrana vychází ze zákona č.359/1999 Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí . Základním principem je sledovat zájem dítěte s ohledem na zájem celé rodiny a úzce spolupracovat především s  OSPOD, soudy, krajským úřadem při řešení situace každého dítěte.

Kontakty

Bc. Markéta Šiplová, sociální pracovnice :

tel. 378 037 823   M:  724 888 807
e-mail : siplova@plzen.eu

PhDr.Štěpánka Lodrová, sociální pracovnice:

tel. 378 037 818
e-mail : lodrovas@plzen.eu

Dokumenty

ZDVOP, Na Chmelnicích 617/6 , PSČ 323 00 Plzeň

Zpráva o činnosti ZDVOP 2015

Organizační struktura – uložit (XLS)
Vnitřní řád doc | pdf
Návštěvní řád doc | pdf
Etický kodex doc | pdf

Průvodce poskytováním informací pdf

Standard č.1 pdf
Standard č.14 pdf

ZDVOP, Partyzánská 55 , PSČ 312 05 Plzeň

Zpráva o činnosti ZDVOP 2015

Organizační struktura – uložit (XLS)
Vnitřní řád doc | pdf
Návštěvní řád doc | pdf
Etický kodex doc | pdf

Průvodce poskytováním informací pdf

Standard č.1 pdf
Standard č.14 pdf

Podporují nás