Poučení o zpracování osobních údajů pro klienty

Poučení o zpracování osobních údajů pro klienty

č. 1  ze dne 25.5.2018

Správce osobních údajů:
Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace            

Sídlo:  Na Chmelnicích 617/6 , 323 00 Plzeň
IČ: 40526666
Zastoupená   MUDr. Janou Tytlovou , ředitelkou
kontaktní e-mail: tytlova@plzen.eu      („Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů („Pověřenec“)
Kontaktní údaje:
jméno:  JUDr. Petr Hrbáček
e-mail: hrbacek@plzen.eu

Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že zpracovává osobní údaje („OÚ“) a citlivé osobní údaje ( zvláštní kategorie OÚ) poskytnuté zákonnými zástupci před uzavřením smlouvy  na  Vaši žádost ( Smlouva o poskytování zdravotní péče a zaopatření ;  Dohoda o umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  při Dětském centru Plzeň) a dále zpracovává tyto údaje na základě splnění zákonné povinnosti nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) .

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účely poskytování zdravotní péče a zaopatření  dětem a pro účely  poskytování sociálně právní ochrany dětem a to na základě právního důvodu zpracovávání (z.č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ; z.č.359/1999 Sb. ,o sociálně právní ochraně dětí). Správce nezpracovává OÚ na rámec zákonem daného rozsahu, pokud s tím nevyslovíte písemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných OÚ :  Správce zpracovává zejména tyto údaje : Jméno, příjmení, datum, rok a místo narození, rodné číslo, bydliště, doručovací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, občanství, sociální status, zdravotní stav, zdravotní pojišťovnu, podpisový vzor.

Podrobné rozpracování  naleznete v přiložené tabulce.

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce kromě Správce patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. soudům, orgánům sociálně-právní ochrany dětí, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů či příjemců osobních údajů při zajišťování následných zdravotních služeb.
Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány po dobu poskytování zdravotních služeb a sociálně právní ochrany a následně uchovávány dle právních předpisů (vyhláška č.98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci; zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě) u Správce.

Správce Vás informuje, že máte právo  požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat  OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.

Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ1. jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, 2. jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, 3. jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, 4. jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, 5.jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 6. jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Pokud jsou OÚ zpracovávány na základě souhlasu zákonného zástupce, lze souhlas kdykoliv odvolat,  zcela nebo částečně. Souhlas lze odvolat osobně v sídle správce či písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Správce (Dětského centra). Ode dne odvolání souhlasu budou OÚ zpracovávány pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování.

Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

 

MUDr. Jana Tytlová

ředitelka Dětského centra Plzeň, příspěvkové organizace

Podporují nás