Dětské centrum

Kojenecký ústav je umístěn v budově Na Chmelnicích. Jsou zde děti od narození zpravidla do l roku věku a děti těžce postižené. Kapacita je 67 lůžek.

V prvním patře budovy je oddělení novorozenců, mladších a starších kojenců. V přízemí je nově upravené oddělení pro postižené děti a pokoj pro matku s dítětem.

Kojenecký ústav poskytuje komplexní péči dětem od raného věku, jejichž zdravotní stav a zdárný vývoj je ohrožen. Jedná se o kojence zanedbávané v původní rodině, trvale stresované extrémními životními podmínkami,v krajním případě děti týrané. Staráme se o děti opuštěné i o děti matek s různými typy závislosti (alkohol,drogy).

Určité procento dětí přichází z novorozeneckých oddělení jako děti “ nechtěné“s perspektivou umístění do náhradní rodinné péče. Řada dětí má specifické zdravotní problémy. Jedná se o děti rizikové, s nízkou porodní hmotností, s různými typy vrozených vad. Děti s lehčími typy postižení vyrůstají mezi svými vrstevníky. Děti s těžšími typy postižení a závažnými vrozenými vadami vyžadují specifickou ošetřovatelskou péči a trvalý lékařský dohled ; jsou umístěny na samostatném oddělení.

Ke komplexní péči o naše svěřence patří péče ošetřovatelská,léčebně preventivní a výchovná. Je nutno zohledňovat individuální potřeby dětí v závislosti na věku,dbát na dostatek podnětů a minimalizovat vliv citové deprivace. Pravidelné sledování psychomotorického vývoje umožní včas podchytit vývojové opoždění a zajistit intervenci dětského psychologa.

Příznivý zdravotní stav podporujeme i pobytem našich nejmenších na čerstvém vzduchu . K zázemí kojeneckého ústavu patří mléčná kuchyně, prádelna,provozní a administrativní úsek. V budově Na Chmelnicích je umístěna pracovna ředitele,sociálních pracovnic,poradna náhradní rodinné péče.

Naší povinností je nejen poskytnout dítěti zázemí , ale snažit se od přijetí spolupodílet na řešení sociální situace tak , aby pobyt v ústavní péči byl co nejkratší. Naší snahou je maximální kontakt s původní rodinou. Umožňujeme rodičům po domluvě individuální návštěvy a nabízíme poradenskou péči. Spolupracujeme rovněž s orgány sociálně-právní ochrany dětí a soudy.

Podporují nás