Adopce

Adopce- náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče (NRP) je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno „náhradními“ rodiči.
Náš právní řád rozlišuje dvě základní formy lišící se zejména právními dopady – adopci (osvojení) a pěstounskou péči .

Osvojením vzniká mezi dítětem a osvojiteli trvalý příbuzenský vztah  jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi. Osvojení dělíme na prosté – zrušitelné a nezrušitelné. Osvojení prosté – zrušitelné je typ osvojení,kdy se osvojitelé nezapisují do matriky jako rodiče. Prosté osvojení může soud zrušit z důležitých důvodů.  Osvojení nezrušitelné se od prostého odlišuje tím,že osvojitelé jsou na základě rozhodnutí soudu zapsáni v matrice místo rodičů dítěte. Pro nezrušitelné osvojení je stanovena minimální věková hranice osvojence jeden rok. Toto osvojení nelze zrušit.
Osvojit lze pouze dítě  „ právně volné“  ( rodiče dali souhlas s osvojením či soud stanovil tzv. nezájem rodičů). Osvojením zanikají práva a povinnosti biologických rodičů vůči dítěti. Osvojení prosté může být změněno v osvojení nezrušitelné.

Pěstounská péče je státem garantovaná i financovaná forma NRP. Má zajistit individuální výchovnou péči ,hmotné zabezpečení dítěte  a přiměřenou odměnu  pěstounům. Práva a povinnosti biologické rodiny vůči dítěti jsou pouze omezeny. Zpravidla zůstává dítěti původní příjmení , není vyloučen styk rodičů s dítětem.  Pěstouni mohou zastupovat dítě pouze v běžných věcech. K výkonu některých záležitostí ( např.vystavení pasu ) musí žádat souhlas zákonného zástupce. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte.

Spolupodílení se na realizaci NRP patří k nedílné a radostné součásti naší práce. Připravujeme děti k přijetí do náhradních rodin a účastníme se přípravy a posléze i  výběru žadatelů .
Zdravotní  stav a vývoj dětí je pravidelně sledován dětským lékařem a psychologem. Ke standardním vyšetření před NRP patří vyšetření dětským neurologem, genetikem, kardiologem, očním lékařem. Dle potřeby konzultujeme i další odborníky. Cílem je získat maximum informací o zdravotním stavu a vývoji dítěte a tyto předat náhradním  rodičům. NRP zprostředkovává krajský úřad . Prověřuje a eviduje vhodné žadatele , vede evidenci dětí a  svolává jednání  „poradního sboru“ , jehož cílem je vybrat pro  konkrétní dítě nejvhodnější rodinu. Členy poradního sboru jsou i  odborníci z našeho zařízení – lékař,psycholog,sociální pracovnice.
Vybraní žadatelé jsou písemně informováni a telefonicky si sjednají návštěvu v našem zařízení. Jsou široce informováni o zdravotním stavu,vývoji a specifických odlišnostech konkrétního dítěte. Jsou seznámeni s dítětem a je jim dán dostatek času na rozhodnutí a posléze na adaptaci. U malých dětí umožňujeme mamince osvojit si základní dovednosti (krmení,přebalení,koupání), u starších dětí je v popředí adaptace – přivyknutí si na nové rodiče.

Ročně nachází náhradní rodinu několik desítek dětí z  našeho zařízení.

Zájemci o NRP , kteří se rozhodnou přijmout opuštěné dítě, musí navštívit příslušný obecní úřad podle místa trvalého bydliště  (v Plzni magistrát – odbor sociálních věcí) . Zde získají potřebné informace o tom, jak dále postupovat.
Odkaz :   www.adopce.com

Podporují nás