uvod-imgJsme nestátní zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Statutárního města Plzně.

Posláním organizace je pomoc znevýhodněným dětem a rodinám

Poskytujeme zdravotní péči a zaopatření dětem do předškolního věku se specifickými zdravotními potřebami.
Jedná se zejména o děti:
• s vrozenými vadami, tělesným, mentálním či kombinovaným postižením
• chronicky nemocné (doléčovací, rekondiční pobyty)
• ohrožené rizikovým sociálním prostředím, opuštěné
• týrané, zanedbávané, zneužívané
• vyžadující diagnostický pobyt před umístěním do náhradní rodinné péče

Nabízíme:

• zácvikový a diagnosticko-terapeutický pobyt pro matky
• odlehčovací služby
• odbornou poradenskou pomoc rodinám (biologickým i náhradním)
• odbornou podporu a služby péče o ohrožené děti a jejich rodiny
• diagnostiku dětí v přechodné pěstounské péči
• doprovázení pěstounských rodin
• odbornou podporu nestátním neziskovým organizacím
• vzdělávání a osvětovou činnost

Zařízení má nepřetržitý provoz a činnost je zajištěna ve dvou objektech, Na Chmelnicích (bývalý kojenecký ústav) a v Partyzánské ulici (bývalý dětský domov).

Součástí dětského centra je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Šneček“. Zde je poskytována pomoc a péče dětem dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Kapacita dětského centra je 70 včetně 4 lůžek pro matky ( DC na Chmelnicích 48 lůžek , DC Partyzánská 22 lůžek ) ; ZDVOP Šneček má kapacitu 8 dětí.
Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů či na základě rozhodnutí soudu.

Novinky

Archiv novinek

Podporují nás