Zpráva o činnosti ZDVOP v roce 2014

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „ Šneček“

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace

IČ: 405 26 666
Na Chmelnicích 617/6
PSČ 323 00 Plzeň              

Partyzánská 759/55
PSČ 312 05 Plzeň

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ( dále jen ZDVOP) je součástí Dětského centra Plzeň, příspěvkové organizace ; zřizovatelem je Statutární město Plzeň.

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu § 48 zákona č.359/1999 Sb.,dle § 42 – zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo uděleno rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje pod č.j. : SV/1289/13 ze dne 6.4.2013.

Zařízení poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy; ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku; dětem tělesně či duševně týraným či zneužívaným; dětem u nichž jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Zařízení má nepřetržitý provoz , poskytuje péči dětem od narození zpravidla do předškolního věku.

ZDVOP na Chmelnicích má kapacitu 4 lůžka , ZDVOP Partyzánská rovněž 4 lůžka ; ložničky a herny pro děti jsou vybaveny tak, aby prostředí co nevíce připomínalo rodinné zázemí.

Pracovníky v přímé péči je převážně zdravotnický personál, dále je činnost zajištěna sociální pracovnicí a   péči lékařskou , rehabilitační a psychologickou   zajišťují odborníci z dětského centra. Stravování a provoz je zabezpečuje pomocný a technický personálem.

Děti jsou přijímány na základě žádosti zákonného zástupce ( písemná dohoda),rozhodnutí soudu, žádosti obecního úřadu s rozšířenou působností.

Zařízení prověřuje ve spolupráci s příslušnými OSPOD, zda trvají důvody, pro které bylo dítě přijato. Ve spolupráci s nimi a dalšími institucemi dbá na to, aby pobyt dítěte byl co nejkratší. Rodičům je umožněn pravidelný osobní kontakt s dítětem , kt.se řídí návštěvním řádem či individuálním plánem.

Zařízení zabezpečuje přímé zaopatření ( ubytování,stravování,ošacení), poskytuje péči ošetřovatelskou, individuální výchovnou , léčebně-preventivní péči včetně rehabilitace, péči psychologickou a sociální. Dále poskytuje poradenství rodičům ev.jiným osobám zodpovědným za výchovu. Spolupracuje s rodinou dítěte, zajišťuje terapii, nácvik rodičovských a jiných dovedností v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte , poskytuje poradenství a doprovázení rodin.

Sociálně-právní ochrana vychází ze zákona č.359/1999 Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí . Základním principem je sledovat zájem dítěte s ohledem na zájem celé rodiny a úzce spolupracovat především s  OSPOD, soudy, krajským úřadem při řešení situace každého dítěte.

V roce 2014 jsme přijali do Šnečka 14 dětí ve věku 4 dnů až 3,5 roku.

Právní podklad přijetí :

4 děti byly přijaty na základě dohody se zákonným zástupcem , 10 dětí na základě rozhodnutí soudu.

Důvody přijetí :  

Zanedbávání péče – 5 dětí , zneužívání návykových látek u matky – 4 děti, dítě z baby boxu s rizikovým zdravotním stavem – 1 dítě , zdravotní důvody na straně matky – 2 děti, bytové důvody – 2 děti.

Propuštěno bylo celkem 13 dětí :

Do biologické rodiny 5 dětí, překlad do DC 2 děti, do pěstounské péče 4 děti, do osvojení 1 dítě.

Využití lůžkové kapacity bylo 99,8 %.

 

V Plzni dne 30.4.2015

MUDr.Jana Tytlová
ředitelka
www.detskecentrumplzen.cz

Podporují nás