Zpráva o činnosti za rok 2014

Dětské centrum Plzeň je příspěvkovou organizací Statutárního města Plzně.

Posláním organizace je poskytovat zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí , zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím a dále dětem zdravotně postiženým ( zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování , § 43,44, oprávnění k poskytování zdravotních služeb udělil Krajský úřad Plzeňského kraje pod č.j.: ZDR/1816/12 ).

Od r. 2006 je součástí Dětské centrum Plzeň ( dále DC) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP).

(Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu § 48 zákona č.359/1999 Sb., dle §42 – zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo uděleno rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje pod č.j.: SV/1289/13 ze dne 6.4.2013).

Jedná se o lůžkové zařízení s nepřetržitým provozem. Kapacita zařízení je 99 lůžek, 8 lůžek určeno pro činnost ZDVOP a 4 lůžka pro pobyt matek.

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 583.

Hlavní činnost organizace

Péče o novorozence,kojence a děti do 3 let věku ve zdravotní, zdravotně-sociální a sociální tísni ( v odůvodněných případech příjem dětí včetně matek).
Péče o děti s vrozenými vadami, tělesně a mentálně postižené, které vyžadují ústavní péči ( v odůvodněných případech příjem dětí včetně matek).
Příprava dětí k přijetí do náhradní rodinné péče.
Umísťování dětí, které nelze zařadit do původní či náhradní rodiny do navazujících zdravotnických, sociálních nebo školských zařízení.
Doléčovací a rekondiční pobyty pro chronicky nemocné děti.
Odborná poradenská pomoc rodinám biologickým a náhradním.
Péče o děti vyžadující okamžitou pomoc
Poskytování odlehčovacích a respitních služeb pro rodiny s dětmi vyžadujících speciální péči.
Odborná podpora a služby péče o ohrožené děti a rodiny.
Vzdělávání a osvětová činnost v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny.
Poskytování odborné podpory nestátním neziskovým organizacím.

Činnost organizace je zajištěna ve dvou objektech; v budově na Chmelnicích pečujeme o děti od narození zpravidla do l roku věku a o děti s těžkým zdravotním postižením. V budově v Partyzánské ulici poskytujeme dočasný domov a zdravotní péči dětem zpravidla do tří let věku. Péče je individuální, formou rodinných buněk se zohledněním sourozeneckých vazeb.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „ŠNEČEK“ je prostorově a personálně odděleno .

V organizaci pracuje 59 zdravotnických pracovníků ( převážná část se středním či vyšším odborným vzděláním , 10 s vysokoškolským vzděláním). Jedná se o dětské sestry,výchovné sestry, fyzioterapeutky, lékařky, psycholožku. Nedílnou součástí odborného týmu jsou

sociální pracovnice a rodinná terapeutka. Zázemí je zajištěno personálem technicko-hospodářským a provozním v počtu 28 zaměstnanců pro obě budovy.

Odborná činnost

Dětské centrum je odborné zdravotnické zařízení, které poskytuje dětem komplexní péči. Jedná se o péči diagnostickou, léčebně preventivní včetně rehabilitace, ošetřovatelskou, výchovnou, psychologickou a sociální. Zdravotní a zdravotně-sociální důvody přijetí jednoznačně převažují nad důvody čistě sociálními. Poskytujeme i náročnou ošetřovatelskou péči dětem s nejtěžším zdravotním postižením ( vrozené vady,závažná neurologická postižení), které jsou přijímány na žádost rodičů nezvládajících péči v domácím prostředí.

Pečujeme o děti zanedbávané, týrané,zneužívané ; děti vyžadující psychologickou péči, dlouhodobou rehabilitaci či podrobnou diagnostiku před umístěním do náhradní rodinné péče.

Další činností našeho zařízení je cílená práce s matkami. Jde o matky nezletilé, nezkušené,

s rizikovým sociálním chováním, často bez širšího rodinného zázemí. Umožňujeme jim zácvik v péči a dočasný pobyt do vyřešení situace. Stále častěji jsme nuceni pracovat s matkami, jejichž problémem je závislost na návykových látkách.V roce 2014 každé třetí dítě přijaté do našeho zařízení bylo ohroženo drogovou závislostí matky včetně rizika přenosu hepatitid B,C,HIV a dalších pohlavně přenosných chorob.

Přijímáme rovněž i matky, které samy trpí nejčastěji neurologickým či psychiatrickým onemocněním a pomáháme jim zvládat novou situaci – narození dítěte. Budoucím adoptivním maminkám a pěstounkám umožňujeme adaptaci a zapracování.

Téměř 90% dětí odchází z naší péče do rodiny ( vlastní , širší příbuzenské či náhradní), pouze malý počet dětí při složité situaci zdravotní, právní či sociální překládáme do následných zařízení sociálních či školských. Doba pobytu dětí se postupně zkracuje. Celkově se zvyšuje počet dětí s postižením, které vyžadují naši péči déle a zřídka se daří je umístit do rodin.

Statistika za rok 2014

Přijaté děti celkem: 71
Žádost rodičů : 62
Soudní rozhodnutí : 9

důvody:
zdravotní 49
zdravotně-sociální 2
sociální 20

Propuštěné děti:
do vlastní rodiny 36
do osvojení 15
NRP jiná (nejč.pěstounská péče) 30
Dětský domov 3
Domov pro osoby s postižením 1

Přijaté děti se speciálními potřebami: 42
Postižení tělesné,mentální,smyslové,kombinované: 6
Chronicky nemocné : 13
Děti matek se závislostí : 23
Týrané : 19

Matky pobyt trvalý : 16
Matky denní pobyt : 12

Poradenská péče

Poradna náhradní rodinné péče poskytuje převážně osvojitelům a pěstounům poradenství v oblasti psychologické, zdravotní, výchovné a sociální. Dva dny v týdnu ( pondělí ,  pátek) ev. individuálně dle domluvy nabízíme setkání rodin s našimi odborníky. Za rok 2014 prošlo poradnou téměř 80 rodin.

Poradenství pro rodiny s dětmi ve svízelné životní situaci je poskytováno individuálně lékařem, psycholožkou, rodinnou terapeutkou a sociálními pracovnice. Je možno využít osobní návštěvu, telefonickou či e-mailovou komunikaci.

Příprava žadatelů NRP

Odborníci ze zařízení se podílí na přípravě budoucích osvojitelů a pěstounů. V roce 2014 proběhlo pět víkendových setkání. Byly realizovány v  o.s. TOTEM ( v zařízení nemáme vhodné prostory). Setkání se účastní vždy nejméně 10 párů. Součástí víkendového setkání byla i návštěva obou našich zařízení, aby se žadatelé seznámili s prostředím, charakterem a kvalitou péče.

Případové konference

V rámci nových metod sociální práce maximálně podporujeme a umožňujeme realizaci případových konferencí týkajících situace dětí v naší péči ; k účasti zveme i externí odborníky.

Spolupráce s pěstouny na přechodnou dobu

V rámci transformace péče o ohrožené děti nabízíme úzkou spolupráci; zprostředkujeme ev.zajistíme ambulantní formou zdravotní a psychologickou diagnostiku, zácvik v rehabilitaci a v péči o dítě. Vypracováváme odborné zprávy, které slouží jako podklad při výběru vhodné rodiny ( osvojitelů či klasických pěstounů).

Projekty

Projekt o.p.s. Šafrán dětem „Bezpečná stopa“ byl realizován v r.2014 v Dětském centru Plzeň na dvou pracovištích, v budově Na Chmelnicích 6 a Partyzánská 55. Dvě výjezdní skupiny pracovaly s dětmi pravidelně 1 x týdně v předem stanovených termínech. Do projektu bylo zahrnuto celkem 49 dětí, jednalo se zpravidla o děti s rizikovou anamnézou, rizikovým zdravotním stavem či vývojem.V rámci projektu byl ošetřen i přechod dětí do nového prostředí ( „Kufřík bezpečí“).Projekt je velmi přínosný pro děti a pozitivně vnímán i rodiči .

Spolupráce s Centrem protidrogové prevence a terapie je pomoc ženám – matkám ohroženým závislostí na návykových látkách ( především drogy). Nabízíme přijetí matky, podporu rodičovských kompetencí, zapracování v péči. Následně po proběhlé detoxikační léčbě ( na klinickém pracovišti) matka odchází na komunitní léčbu, kde celodenně o své dítě pečuje.

V rámci zkvalitnění péče o naše děti byla rozšířena i muzikoterapie. Vždy několik hodin týdně se věnuje externí odborník dětem na obou našich pracovištích. Zaznamenáváme velmi pozitivní reakce na hudbu i u kojenců.

Obnovili jsme spolupráci se sekcí canisterapie o.p.s. Pomocné tlapky. Za našimi dětmi v budově Partyzánská dochází Border kolie jménem Ári.

Ozdravný pobyt dětí v Kašperských Horách proběhl jako pravidelně každý rok v měsíci duben a září. Zúčastnilo se ho 10 dětí se svými tetami. Pobyt zlepšuje zdravotní stav i vývoj dětí. Při individuální péči ( 1 teta pečuje o 2 děti) získávají řadu nových podnětů. Pobyt je hrazen z finančních prostředků dárců – veřejná sbírka formou kasiček.

Investiční akce v roce 2014

Rekonstrukce hygienického zázemí dvou rodinných buněk v budově DC Partyzánská – akce realizována v dubnu během nepřítomnosti dětí – ozdravný pobyt na horách; stavební úpravy financovány z fondu reprodukce, interiérové prvky z prostředků dárců.

Rekonstrukce střechy na budově Na Chmelnicích ( září – listopad), investiční prostředky od zřizovatele.

Stavební a interiérová úprava pokojíčku v budově Na Chmelnicích,z finačních prostředků organizace a dárců.

Výstavba zahradního altánku v objektu Partyzánská.

Obnova 2 ks.elektrických sporáků v kuchyni DC Partyzánská.

Nákup sušičky prádla v prádelně DC Partyzánská.

Sanace vlhkého zdiva v suterénu objektu DC Partyzánská.

 

Prezentační a charitativní akce

Vydání informační letáčku s nabídkou služeb DC a ZDVOP.

1/14 Setkání se zaměstnanci fa Christ Car Wash a převzetí finančního daru

Šafránový bál

Setkání se zaměstnanci fa DHL a převzetí finančního daru

3/14 Setkání se zástupci fa STAHLGRUBER CZ a převzetí finančního daru

4/14 Den ve vzduchu na letišti v Plasích ve spolupráci s generálním sponzorem firmou

GA Energo technik a převzetí finančního daru

6/14 Firemní narozeniny RominoCar, dražba obrazu ve prospěch DC

11/14 Benefiční koncert Jany Hoffmannové v Masných Krámech spojený se křtem knihy

„ Mých prvních 5 let“ autorky Evy Sýkorové

Pořad v klubu Divadla Alfa „ Z knihy o zvířatech“ autorky Dany Raunerové s beneficí

12/14 Benefiční koncert Trio Clasic na Vyšehradě

Benefiční koncert Klubové centrum Klíč

Stromy splněných přání : hypermarket Globus, Tesco Rokycanská,Tesco Americká,

Kiss proton ve spolupráci s GA Energo

V roce 2014 získalo Dětské centrum finanční dary v hodnotě 689.106,77 Kč. a věcné dary v hodnotě 40.506,-Kč.

Děkujeme Všem, kteří nás podporují a pomáhají nám.  

 

V Plzni dne 31.3.2015

MUDr.Jana Tytlová
ředitelka
www.detskecentrumplzen.cz

Podporují nás